torsdag 25 april 2019

Fiskevården i Bysjön

Vi har fått frågor kring den beslutade fiskevården vid Bysjön.


Fisket är vilande fram till 1 maj då vi tror att fler av den grova abborren och gäddan får möjlighet att delta i leken om fiskarna är kvar i sjön. Fisken går ju in i Bysjön för att leka och sedan vandrar de ut i älven igen efter leken. En billig åtgärd för att förstärka bestånden
När det gäller påbudet med Keepnet för mängdfångande fiskare, vid tävling eller träning inför tävling är tanken självklar. Fisk som fångas ska inte hamna i skogen eller bland soporna. Fisk som inte kommer till  användning ska tillbaka till sjön

Vi vill samtidigt berätta att det finns rekommendationer för hur ofta du ska äta fiske från Bysjön. Funderar du på och har frågor kring när du kan äta fisken från Bysjön ska du kontakta Miljökontoret Borlänge Kommun

onsdag 10 april 2019

Fiska hos oss utan båtköp.(repris från 2014)

I svensk fiskepress pratar man bara om fiske från båt och att det behövs en grundinvestering på nästan 100 000 för att man ska få chansen till en skaplig fisk.
Vii Borlänge Centrala fiskevårdsområde tror att det finns möjligheter att fånga fisk utan den investeringen. I vår blogg har vi redovisat ett antal lättillgängliga platser för fiske från land. Texten skrevs in juni 2014 och vi skriver om 10 olika platser dit du kan ta dig med bil.


T.ex. från den 23 juni 2014 i bloggen.

På baksidan av Bysjön i närheten av fågeltornen vid Vassjön har fiskevårdsområdet anlagt en brygga för alla som har svårt att komma åt ett bra fiske från rullstol.
Bryggan har byggts på mark som lånats ut av Bergvik Skog AB och den ligger i kanten av ett område som är känt för sin population av hackspett. Den nya bryggan är 6 meter bred den sitter pålad i sjöbottnen. Vid bryggan finns ett stockbord. Fisket här är vitfisk, abborre och gädda.
Du kan läsa mer om bryggan på annan plats här i bloggen.

Resterande platser hittar du om du letar i arkivet på bloggen, du hittar juni 2014 där det är 15 poster  alla andra månader har färre inlägg.

Lycka till med fisket nu när det snart är tillåtet att fiska i Bysjön .( 1 maj).Fiskekort kan du köpa via internet eller hos din lokala redskapshandlare.

fredag 5 april 2019

Regler för fiske hos oss i Borlänge Centrala fiskevårdsmråde.

Reglerna för fisket i Båtstasjön ser ut som tidigare. Du får bl.a. fånga max 3 regnbåge eller öring per kalenderdygn en begränsning som gäller alla vatten i hela området.
Du får fiska med max 2 spön om du har köpt två fiskekort (eller fler). Badande har företräde till bägge badplatserna (lilla och stora) och det finns inga förbud från ägarna av marken runt sjön att bada hundar, en fråga som blev stor vid förra sommarens hetta.
När du köper fiskekort måste du läsa igenom reglerna i överenskommelsen vi sluter för fisket överträdelser kan innebära att du förlorar rätten att fiska och kontrollavgift kan tas ut om du ertappas med överträdelser.  Mer om regler och kontrollavgift hittar du på iFiske eller hos dem som säljer fiskekort..
Välkommen och lycka till med fisket.

torsdag 4 april 2019

Rundtur från Norr till Söder

Isen har inte släppt i alla delar av vårt område men du kan fiska i Älven på olika ställen som ovan vägbron vid Forshuvud vid Gammelgården där den här bilden visar och söder ut. Bysjön är ju fortfarandeavstängd månaden ut som skydd för fisken som förbereder sin lektid och isen är ändå inte säker. Tunaån har lågt vattenstånd och det strömmar rejält vid Tunaåstrand. Som vi berättat tidigare är reglerna för fisket nya för 2019. Fiskekortet gäller per kalenderår och det gäller i hela området utom vid Tjärnasjön, och Dammarna vid Kupolen där det är fiskeförbud. Kortet gäller även i Båtstasjön och därför har vi korrigerat priset för att täcka kostnaden vid insättning av regnbåge. , Försäljning av fiskekort sker på samma ställen som tidigare med undantag att automaten vid Båtstasjön är borta och du är alltid välkommen att fiska med fiskekort. Intäkterna går till fiskevårdande åtgärder fiskisättning , bryggor, röjning risvålar mm.

PS. Vi letar efter fler funktionärer till området som kan bistå i fiskevården bl.a. söker vi fisketillsynsmän, är du intresserad kan du kontakta oss för fortsatta samtal.DS.

söndag 3 mars 2019

Fiskeförbud i Bysjön 15 mars tom 30 april


Stämman för fiskevårdsområdet (fiskerättsägarna) har beslutat om fiskeförbud i Bysjön under perioden 15 mars tom 30 april.
Vid upptäckt brott mot beslutet tas en konrollavgift ut i enhetlighet med lag.
Kontrollavgiften är beslutad till 1000:-

fredag 1 mars 2019

Fiskevårdsplan för 2019. Nya kortpriser och fiskeförbud 15 mar till 30 april i Bysjön mm.

Fiskeplan 2019

A:FISKEVÅRD-AKTIVITETERUnder verksamhetsåret avser föreningen att arbeta med följande:
 • Kompensations-utsättning av öring i Dalälven mellan kraftverken.
 • Delta i projekt att skapa fria fiskvägar i Tunaåns avrinningsområde.
 • Utplantering av gös i Tunaån.
 • Put-and-take-fiske” i Båtstasjön.
B:FISKEREGLER


Typ av Fiske

Fiskerättsbevis

För fiskerättsägare, löses genom FVOF

Fiskekort

För allmänheten
Handredskap
Ja, ett spö per kort och person

Ja, ett spö per kort och person
Utestående redskap
Ja, inom eget skifteslag, redskapen ska vara märkta med fastighetsbeteckning.

Dock medges inom hela fiskevårdsområdet,
angelfiske efter gädda, max 10 angeldon per kort och person,
samt ismete med max 10 st spön per kort och person.

Nej, dock medges angelfiske efter gädda, max 10 angeldon per kort och person,
samt ismete med max 10 st spön per kort och person
Nätfiske
Nej

Nej
Kräftfiske
Ja, inom eget skifteslag.
 • Varje kräftbur ska ha eget flöte
 • Varje flöte ska vara märkt med fastighetsbeteckning
 • Fördelningen av kräftfisket inom skifteslaget, samordnas av respektive skifteslag
 • Kräftfiske får ske med högst 12 burar per fiskerättsbevis
 • Tider för kräftfiske 2019
9-11 aug. kl. 17 – 17
30 aug. - 1 sept. kl. 17 – 17
 • För att undvika spridning av kräftpest skall man alltid ta betesfisk från det vatten man skall fiska i, och alltid rengöra redskapen om man flyttar redskapen till andra vatten

Nej
Kräftfiske på Borlänge kommuns fiskerätter
 • Särskilt kräftfiskekort utfärdas, max 100 kort
 • Giltighetstid 2019: 16-17 augusti kl. 17-17
 • Högst 12 burar
 • Varje kräftbur ska ha eget flöte
 • Varje flöte ska vara märkt med fastighetsbeteckning
 • Kostnad 100 kr


 1. Allt fiske efter öring är förbjudet i strömmande vatten under tiden 1 september – 31 december, med undantag av Dalälven. Allt fiske efter harr i strömmande vatten är förbjudet under tiden 1 maj – 1 juni.
 2. Årskort som säljs från och med 1 jan. 2019 ska gälla för kalenderår.
 3. Fiskerättsbevis gäller för kalenderår.
 4. Barn under 16 år får fiska gratis.
 5. Fiskeförbud inom 50 m från Slotts fiskodling i älven vid Ängesgårdarna
 6. Fiskeförbud inom 100 meter uppströms och nedströms kraftstationer
 7. För Båtstasjön, Tjärnasjön och Stora Länsan gäller särskilda bestämmelser
 8. Regler och avgifter för ”put-and-take” och ”catch-and-release” beslutas av styrelsen.
 9. I Dalälven får fångas max 3 laxfiskar per dag och fiskekort.
 10. Gös under 50 cm ska återutsättas. Fiskeregler för gös samordnas med fiskevårdsområdena i Ösjön och Runn.
 11. Siliconkulor får ej användas vid ”put-and-take”-fiske
 12. Provfiske, flytt av kräftor och dispens från fiskeregler beslutas av styrelsens arbetsutskott
 13. Fiskeförbud i Vattenparken vid Framtidsdalen. Gäller ej vid provfiske.
 14. Vid dragrodd och trolling med motor får max. 2 spön användas. Ett fiskekort per spö skall medföras.
 15. För brott mot av föreningen uppsatta fiskeregler tas kontrollavgift ut i enlighet med lag (1981:533) om fiskevårdsområden. Kontrollavgiften utgör 1000 kr.
 16. Keepnet skall användas vid fisketävlingar vid såväl internationellt som traditionellt mete på isfritt vatten.
 17. Fiskeförbud i Bysjön under lekperioden för abborre och gädda. Fiskeförbudet gäller under perioden 15 mars – 30 april.


C:AVGIFTERFiskerättsbevis
Fiskekort
Årskort
100:-
250:-      
Dagkort
-
50:-   

Fiskerättsbevis erhålles via:


Tommy Hebert, Nyckelby
Mats Gradstock, Norr Amsberg
K-G Jansson, Västansjö


Fiskekortförsäljning
Turistbyrån, Sveagatan 1
Olles Fiske & Fritid AB
CircleK, Kvarnsveden
Vestlis Fiske, Tjärnavägen och Djurås
Metmask AB Gylle

Fiskekortförsäljning på Internet
www.iFiske.se (via Internet eller SMS)måndag 25 februari 2019

På onsdag finns det nya fiskekortet

Efter beslut av stämman lanseras nya fiskekort för 2019 i Borlänge Centrala fiskevårdsområde.
I de nya fiskekorten kommer Put and Take fisket i Båtstasjön att ingå. Tanken är att lika mycket fisk ska fyllas på under säsongen med öppet vatten, och att fiskekortspriset ska ge intäkter för köp av fisk och täcka kostnaden för annan planerad fiskevård under året.Fisket i Båtstasjön ingår även i fiskerättsbevis lösta  för 2019.
Stämman har också beslutat om stängt för fiske vid Bysjön under tänkt lekperiod för abborre och Gädda. Mer information om detta  får du när du köper fiskekort.