tisdag 4 februari 2014

Syremätning av Båtstasjön


Halten av löst syre i en sjö är viktigt för att fiskar och andra vattenlevande insekter och djur ska må bra. Syrgashalten som mäts i mg/l anger mängden löst syre i vattnet, Kallt vatten kan ha mer syre än varmt vatten.
Syret i en sjö tillförs naturligt genom omröring (vindar och nytt vatten) och genom den process där växter omvandlar koldioxid och vatten till syre och kolhydrater (fotosyntesen).

När organiskt material bryts ner går det åt syre och nedbrytningen sker mest på botten i en sjö. I sjöar med mycket näringsämnen, växt och djurdelar som ska brytas ner kan det uppstå syrebrist i botten vattnet.

Naturvårdsverket har i en rapport bedömd att vatten kan klassificeras som nedan

> 7 Syrerikt vatten

5 - 7 Måttligt syrerikt vatten

3 - 5 Svagt syretillstånd i vattnet

1 - 3 Syrefattigt tillstånd i vattnet

< 1 Syrefritt/nästan syrefritt i vattnet


Fiskars syreförbrukning varierar beroende av vattentemperatur, egen aktivitet och ämnesomsättning och en liten fisk har ett större behov av syre än en stor.
Lägre halter än 4- 5 mg/l kan ge skador på vattenorganismer som kräver syre.

För att belysa förhållanden i Båstasjön vintertid, görs syremätningar i sjön.
I tabellen hittar du resultaten från mätningar 2013 och från mätningar i januari 2014.

Syremätningar i Båtstasjön


Djup (meter)
Syrehalt
(mg/l)
Temperatur (°C) Djup (meter)

Syrehalt
(mg/l)
Temperatur (°C)
2013-01-15
2014-01-30
1
10,9
2
1

4,25

3,7
2
7,2
2,4
2

1,85

3,6
3
4,3
3
3

0,17

4
4
0,3
4
4

0,01

4,2


2013-02-14

1
9,3
32
5,6
33
1,1
3,54
0,2
4,2

2013-03-15

1
7,3
2,32
3,1
2,63
0,2
3,44
0,1
4,2

2013-04-10

1
5,9
2,82
1,7
2,93
0,1
3,64
0,1
4,4Vinter 2012/13 påverkades fisken inte märkbart av syrehalten i sjön.
Med den här vintern ser det annorlunda ut. Syrehalten är betydligt lägre redan vid första mätningen och redan nu kan skador uppstå på vattenlevande organismer.
Orsaken till den låga syrehalten vid mätningen den 30 januari 2014  är svårt att sia om men den kan leda till fiskdöd i Båtstasjön under den här vintern.
Fiskar som dött i syrebrist känns igen på öppen mun och att gällocken är uppspärrade samtidigt som gälarna är färglösa, och om profetian ovan stämmer kommer det att finnas död fisk i sjön när vårisen smälter.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar