söndag 3 mars 2019

Fiskeförbud i Bysjön 15 mars tom 30 april


Stämman för fiskevårdsområdet (fiskerättsägarna) har beslutat om fiskeförbud i Bysjön under perioden 15 mars tom 30 april.
Vid upptäckt brott mot beslutet tas en konrollavgift ut i enhetlighet med lag.
Kontrollavgiften är beslutad till 1000:-

fredag 1 mars 2019

Fiskevårdsplan för 2019. Nya kortpriser och fiskeförbud 15 mar till 30 april i Bysjön mm.

Fiskeplan 2019

A:FISKEVÅRD-AKTIVITETERUnder verksamhetsåret avser föreningen att arbeta med följande:
 • Kompensations-utsättning av öring i Dalälven mellan kraftverken.
 • Delta i projekt att skapa fria fiskvägar i Tunaåns avrinningsområde.
 • Utplantering av gös i Tunaån.
 • Put-and-take-fiske” i Båtstasjön.
B:FISKEREGLER


Typ av Fiske

Fiskerättsbevis

För fiskerättsägare, löses genom FVOF

Fiskekort

För allmänheten
Handredskap
Ja, ett spö per kort och person

Ja, ett spö per kort och person
Utestående redskap
Ja, inom eget skifteslag, redskapen ska vara märkta med fastighetsbeteckning.

Dock medges inom hela fiskevårdsområdet,
angelfiske efter gädda, max 10 angeldon per kort och person,
samt ismete med max 10 st spön per kort och person.

Nej, dock medges angelfiske efter gädda, max 10 angeldon per kort och person,
samt ismete med max 10 st spön per kort och person
Nätfiske
Nej

Nej
Kräftfiske
Ja, inom eget skifteslag.
 • Varje kräftbur ska ha eget flöte
 • Varje flöte ska vara märkt med fastighetsbeteckning
 • Fördelningen av kräftfisket inom skifteslaget, samordnas av respektive skifteslag
 • Kräftfiske får ske med högst 12 burar per fiskerättsbevis
 • Tider för kräftfiske 2019
9-11 aug. kl. 17 – 17
30 aug. - 1 sept. kl. 17 – 17
 • För att undvika spridning av kräftpest skall man alltid ta betesfisk från det vatten man skall fiska i, och alltid rengöra redskapen om man flyttar redskapen till andra vatten

Nej
Kräftfiske på Borlänge kommuns fiskerätter
 • Särskilt kräftfiskekort utfärdas, max 100 kort
 • Giltighetstid 2019: 16-17 augusti kl. 17-17
 • Högst 12 burar
 • Varje kräftbur ska ha eget flöte
 • Varje flöte ska vara märkt med fastighetsbeteckning
 • Kostnad 100 kr


 1. Allt fiske efter öring är förbjudet i strömmande vatten under tiden 1 september – 31 december, med undantag av Dalälven. Allt fiske efter harr i strömmande vatten är förbjudet under tiden 1 maj – 1 juni.
 2. Årskort som säljs från och med 1 jan. 2019 ska gälla för kalenderår.
 3. Fiskerättsbevis gäller för kalenderår.
 4. Barn under 16 år får fiska gratis.
 5. Fiskeförbud inom 50 m från Slotts fiskodling i älven vid Ängesgårdarna
 6. Fiskeförbud inom 100 meter uppströms och nedströms kraftstationer
 7. För Båtstasjön, Tjärnasjön och Stora Länsan gäller särskilda bestämmelser
 8. Regler och avgifter för ”put-and-take” och ”catch-and-release” beslutas av styrelsen.
 9. I Dalälven får fångas max 3 laxfiskar per dag och fiskekort.
 10. Gös under 50 cm ska återutsättas. Fiskeregler för gös samordnas med fiskevårdsområdena i Ösjön och Runn.
 11. Siliconkulor får ej användas vid ”put-and-take”-fiske
 12. Provfiske, flytt av kräftor och dispens från fiskeregler beslutas av styrelsens arbetsutskott
 13. Fiskeförbud i Vattenparken vid Framtidsdalen. Gäller ej vid provfiske.
 14. Vid dragrodd och trolling med motor får max. 2 spön användas. Ett fiskekort per spö skall medföras.
 15. För brott mot av föreningen uppsatta fiskeregler tas kontrollavgift ut i enlighet med lag (1981:533) om fiskevårdsområden. Kontrollavgiften utgör 1000 kr.
 16. Keepnet skall användas vid fisketävlingar vid såväl internationellt som traditionellt mete på isfritt vatten.
 17. Fiskeförbud i Bysjön under lekperioden för abborre och gädda. Fiskeförbudet gäller under perioden 15 mars – 30 april.


C:AVGIFTERFiskerättsbevis
Fiskekort
Årskort
100:-
250:-      
Dagkort
-
50:-   

Fiskerättsbevis erhålles via:


Tommy Hebert, Nyckelby
Mats Gradstock, Norr Amsberg
K-G Jansson, Västansjö


Fiskekortförsäljning
Turistbyrån, Sveagatan 1
Olles Fiske & Fritid AB
CircleK, Kvarnsveden
Vestlis Fiske, Tjärnavägen och Djurås
Metmask AB Gylle

Fiskekortförsäljning på Internet
www.iFiske.se (via Internet eller SMS)