fredag 30 mars 2018

Protokoll samråd kring Runnkortet


Stämmoprotokoll 2018

BORLÄNGE CENTRALA FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING

Protokoll från ordinarie fiskestämma
Datum: 2018-03-21  kl.18.00
Plats: Tjärnarummet, Maserhallen
Närvarande: Se bifogad närvarolista       Bilaga 1


INLEDNING: Stämman inleddes med parentation med anledning av Folke Andersson bortgång. Ordföranden Göran Tägtström förklarade därefter årsstämman öppnad.

§ 1
ORDFÖRANDE FÖR STÄMMAN
Stämman beslutar
att   utse Göran Tägtström att vara ordförande för stämman

§2
JUSTERINGSMÄN
Stämman beslutar
att    till justeringsmän tillika rösträknare utse Mika Pietilä och Taisto Hakanen.

§ 3
SEKRETERARE
Stämman beslutar
att   till sekreterare på stämman utse Rune Andersson

§ 4
NÄRVARO OCH BESLUT OM RÖSTLÄNGD
Röstlängden utgörs av närvarolistan. I det fall omröstning begärs i någon fråga görs en kontroll i närvarolistan vilka som har rösträtt.

§ 5
DAGORDNING
Ett förslag till dagordning presenterades för stämman
Stämman beslutar
att   fastställa dagordningen

§ 6
KALLELSE
Kallelse till stämman har skett genom anslag den 26 februari 2018 på kommunens digitala anslagstavla samt i biblioteket vid Sveatorget. Annonser har införts i Dalarnas Tidningar den 7 och 14 mars samt i Annonsbladet den 11 mars.
Stämman beslutar
att   kallelse till stämman har skett stadgeenligt.

§ 7

STYRELSENS OCH REVISORERNAS BERÄTTELSE
Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen gicks igenom. Den ekonomiska berättelsen kommenterades av Rune Andersson.
Revisorernas berättelse föredrogs av Göran Tägtström.
Stämman beslutar
att   med godkännande lägga styrelsens berättelse till handlingarna.                            Bilaga 2
att   fastställa bokslutet                    
att   lägga revisorernas berättelse till handlingarna      Bilaga 3


§ 8
ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN
Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen.
Stämman beslutar
att   bevilja styrelsen ansvarsfrihet för perioden 2017-01-01 – 2017-12-31.


§ 9
ERSÄTTNINGAR
Valberedningen har inte lagt något förslag på ersättning till styrelseledamöter och revisorer under 2018.
Stämman beslutar
att  ingen ersättning skall utgå till styrelseledamöter och revisorer.
Ledamöter och revisorer erhåller dock gratis fiskekort under året.


§ 10
VAL AV STYRELSENS ORDFÖRANDE, LEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER
Gunnar Olsson föredrog valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår Göran Tägtström som ordförande för 1 år.
Som styrelseledamöter för 2 år föreslås omval på Olle Esbjörs och Leif Andersson samt nyval på Mika Pietilä.
Som styrelsesuppleanter för 1 år föreslås omval på Mats Eriksson och Peter Altzar samt nyval på Per Nilsson och Kristina Haga.

Stämman beslutar
att styrelsen består av följande ledamöter och suppleanter under verksamhetsåret 2018

Ordinarie ledamot Återstående
                                           Mandatperiod
Göran Tägström (ordf)           1 år
Olle Esbjörs              2 år
Mika Pietilä                2 år
Leif Andersson           2 år
Rune Andersson           1 år
Tommy Hebert           1 år
Mats Gradstock           1 år
Suppleant                      Återstående
                                      mandatperiod
Mats Eriksson 1 år
Peter Altzar                       1 år
Per Nilsson                         1 år
Kristin Haga                       1 år§ 11
VAL AV REVISORER OCH SUPPLEANTER
Valberedningen föreslår att Bo Jansson och Elisabeth Eriksson-Aalto utses till revisorer och att Rolf Albertsson och Bo Danmo utses till revisorsuppleanter.

Stämman beslutar
att   bifalla förslaget

§ 12
FIRMATECKNARE
Föreningens firma skall tecknas av styrelseledamöter som utses av fiskestämman. Firman tecknas av 2 styrelseledamöter i förening.
Stämman beslutar
att  utse Göran Tägtström, Rune Andersson  och Leif Andersson, två i förening, till firmatecknare.

§ 13
VALBEREDNING
Gunnar Olsson och Sören Nyström föreslås utgöra valberedning under 1 år. Styrelsen föreslås få i uppdrag att ta fram en tredje person till valberedningen.
Stämman beslutar
att  bifalla förslaget. Gunnar Olsson utses som sammankallande.


§ 14
FRAMSTÄLLNINGAR FRÅN STYRELSEN OCH MOTIONER
Inga framställningar eller motioner fanns att behandla.

§ 15
FISKEPLAN
Styrelsen har ställt samman ett förslag till fiskeplan för 2018.

Styrelsen har föreslagit följande beträffande fiskeregler:
att tiderna för ordinarie kräftfiske 2018 skall vara 10-12 augusti och
31 augusti - 2 september kl.17-17.
att tiden för Borlänge kommuns kräftfiske ska vara 17-18 augusti kl. 17-17
att årskort som säljs från och med 1 jan. 2019 ska gälla för kalenderår.
att fiskeförbud i Bysjön införs under lekperioden för abborre och gädda. Fiskeförbudet ska gälla under perioden 15 mars - 30 april.

Styrelsen föreslår i övrigt att delta i ett projekt att skapa fria fiskvägar i Tunaåns avrinningsområde. Projektet har initierats av Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg.

Stämman beslutar
att  godkänna styrelsens förslag till fiskeplan

Den reviderade fiskeplanen för 2018 bilägges protokollet.                                            Bilaga 4


§ 16
BUDGET
Ett förslag till budget för verksamhetsåret presenterades av styrelsen.

Stämman beslutar
att   godkänna budgetförslaget       Bilaga 5

§ 17
ÖVRIGA FRÅGOR

Rune Andersson och Leif Andersson har deltagit i ett möte med Runnfiske den
19 mars. I Runnfiske ingår Runn Södra, Runn Norra, Vika och Borlänge centrala FVO. På mötet informerades om att Runnfiske kommer att trycka upp en karta över området för Runnfiskekortet. När det gäller Stora Holmsjön ligger västra halvan av sjön i vårt område och östra halvan i Runnfiskeområdet. Rune och Leif föreslår att båda fiskekorten skall gälla i hela Holmsjön.
Stämman beslutar enligt Runes och Leifs förslag.

Taisto Hakanen tog upp frågan om samordning av fisketillsyn med Runnfiske. Denna fråga togs upp vid mötet med Runnfiske och de håller nu på att göra klart med länsstyrelsen vilka regler som ska gälla vid utfärdande av tillstånden.

Örjan Persson ställde en fråga om hur det har gått med utvärderingen av gösförekomsten i Tunaån. Samtliga fiskevårdsområden i Runnfiske håller på med gösutsättning och har behov av att göra en utvärdering av gösutsättningarna. Länsstyrelsen är kontaktad och de har lovat att hjälpa till med gösfrågorna när de har fått ett bättre underlag från fiskevårdsområdena i Runnfiske.
Frågan överlämnas till den nya styrelsen för behandling.

§ 18
PROTOKOLLET
Stämman beslutar att protokollet skall finnas tillgängligt fr o m 2018-04-04 på kommunens anslagstavla i biblioteket på Sveatorget. Protokollet läggs även ut på föreningens webbsida.

§ 19
AVSLUTNING
Göran Tägtström avslutade sammanträdet och föreningen bjöd därefter på fika i Maserhallens café.…………………………………. …………………………………
Göran Tägtström Rune Andersson.
Ordförande Sekreterare


………………………………….. …………………………………
Mika Pietilä Taisto Hakanen
Justeringsman Justeringsman

lördag 24 mars 2018

Fiskekortet Runnfiske

Runn fiske är ett samarbete där Vika Fiskevårdsområde, Runn Södra och Runn Norra fiskevårdsområden samt Borlänge Centrala fiskevårdsområde  säljer ett gemensamt fiskekort.
Här ges köparen av Runn kortet rätt att fiska i Daläven från väg bron söder om SSAB  ända ner till kanotstadion.. Vidare ingår sjöarna Runn , Ösjön, Vikasjön och Liljan.

Övriga fiskevatten i Vika fiskevårdsområde och Borlänge Centrala fiskvårdsområde ingår inte i Runn kortet.


Fiskekortet finns i olika varianter för fiske sommar som vinter med handredskap och trolling.
De gemensamma reglerna gäller för alla vattnen inom Runn fiskekortet. Kompletta regler och priser för fiskekortet hittar du där du köper fiskekort. Enklast hittar du allt om Runn fiskekortet på iFiske.se.


torsdag 22 mars 2018

Vi behöver hjälp att följa upp

Under 6 år har Borlänge centrala fiskevårdsområde planterat in Gös ,
nästan 100 000 individer söder om SSAB bron i Dalälven.Tyvärr vet vi för lite om resultatet av det arbetet, vi behöver veta mer. Om du som läser det här vet något om återfångster tidigare år och kommande fångster rapporterar det till oss kan vi bättre styra våra insatser för ett bra fiske. Rapporten kan du lämna på ifiske eller direkt till oss på borlangecentralafvo@gmail.com
Tack för hjälpen på förhand och Skit fiske.

fredag 2 mars 2018

Fiskestämma


Borlänge Centrala Fiskevårdsområde


Kallelse


FiskestämmaFiskerättsägarna kallas härmed till

ordinarie fiskestämma.Fiskestämma hålls onsdagen den 21 mars 2018

kl. 18.00 i Tjärnarummet, Maserhallen.Upplysningar om sammanträdet lämnas av

Rune Andersson tel 070-516 83 27.Styrelsen
Anslaget 26 feb. 2018 på kommunens anslagstavla i Stadshuset och i Biblioteket Sveatorget